مارک Côté: رساله در کتابفروشی در کانادا

محتوای مقاله در ادامه

اما در مورد کمک های مالی از کتابفروشی ها نیست تکیه تنها بر بحث های اقتصادی. کتابفروشی ها مهم هستند به عنوان آنها اغلب لنگر محلات ارائه منابع لازم و تخصص — فکر می کنم از کودکان کتابفروشی که وجود دارد بیش از حد چند و جای آنها را اشغال نه فقط در خیابان اما در تصورات و خاطرات از مشتریان خود را.

کتابفروشی مهم هستند چرا که آنها به فروش اشیاء فرهنگی که خوراک و شکل روح ما; کتاب ها و داستان های آنها شامل ما را بیشتر انسانی آنها بهبود توانایی ما برای همدردی و همدلی چسب است که دارای جوامع با یکدیگر است.

مارک Côté ناشر باکلان کتاب مستقل ادبی ناشر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>