حلقه شنا بادی - هرگز پایان می‌یابد، مگر...

بعضی بررسیها نشان دادهاند که دلفینهای چرخان و پهلوسفید در هاوایی به وسیله الگوهای رنگآمیزی بر بدنشان و از راه

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

بعضی بررسیها نشان دادهاند که دلفینهای چرخان و پهلوسفید در هاوایی به وسیله الگوهای رنگآمیزی بر بدنشان و از راه جنباندن بدن به هم سیگنالهای ارتباطی میدهند. مسئول چنین فرایندی بخش خربزهای در جلوی سر است؛ بخشی بزرگ و نامتقارن (با اندکی تمایل به سوی راست جمجمه) ساخته شده از چربی که بر روی لایهای از بافت ارتباطی صخیم بر بالای پوزه استخوانی جمجمه قرار گرفتهاست. هوش دلفینها و توانایی ارتباطشان با انسانها بارها توسط رسانههای همگانی از جمله تلویزیون و سینما مورد توجه قرار گرفتهاست. اگرچه همه ۳۳ عضو تیره دلفینسانان به همراه دلفینهای رودخانهای گونهای «دلفین» شناخته میشوند، از دلفینهای بزرگجثهای که طولی بیشتر از ۸ متر داشته باشند اغلب با عنوان «نهنگ» یاد میشود. با این حال دلفینها همانند همه دیگر نهنگهای دنداندار به دلیل نداشتن اعصاب بویایی و لوبهای آن، حس بویایی ندارند. با آنکه در گونه یا زیرگونه بودن بعضی از دلفینها میان دانشمندان اختلاف است، در کل همه آنها در ۱۷ سردهی گوناگون طبقهبندی شدهاند. استاد حسن بیک ترکی نیز در همین زمان به عنوان مهمان و استاد به وزارت معارف از خارج دعوت شده بود؛ و این دو ورزشکار غرض غنا و تکامل مشت زنی در افغانستان دو شادوش هم در حرکت بودند.

​This da ta has  be​en do ne ​wi​th GSA C ontent G enerat or  D᠎em​ov er᠎si on.

این بدان معناست که آنها توانایی حرکت در هر دو محیط خشکی و آب را داشتند؛ اگرچه شواهد نشان میدهند که نمیتوانستند در هیچکدام با سرعت به پیش روند. بعضی از مهمترین دگرگونیهای صورت گرفته در اندامهای دلفینها برای زندگی در آب عبارتند از توانایی حرکت در آب، شیرجه، تنظیم دمایی، و تنظیم فشار درونی بدن. در طی ۶۰ میلیون سال فرگشت، بدن دلفینها برای زندگی و شنا در آب خود را تطابق دادهاست. سر بخشی را که وظیفه تولید و دریافت امواج صوتی سونار را دارد در خود جای دادهاست. از این رو، آنها میتوانند تا بیشینه ۱۵ دقیقه در زیر آب بی تنفس به سر برند. با چنین توصیفی میتوان نتیجه گرفت که کهنآببازسانان تا آن هنگام به شکل خسروسوسماریشان به گونه کامل آبزی شده بودند. در هنگام بهرهگیری از پژواکیابی، دلفینها اغلب صدای برگشتی از یک جانور یا اشیای اطراف را در ذهن خود تحلیل کرده و هر صدای برگشتی را مترادف با یک شی تعریف میکنند. کلپ فوتبال افغان پریمیر (به انگلیسی: Afghan Premier FC) یک کلپ انتفاعی میباشد.

حدود ۱٫۵ میلون افغان از سالهای درازی است که در کشور ایران بود و باش دارند. بر پایه بررسیهای دیانای مولکولی، نزدیکترین جانور به آببازسانانی چون دلفین اسب آبی است. پاهای عقبی آنان توانایی تحمل وزن آنها را بر روی خشکی نداشتند و مهرههای دمی خلفی آنها به موازات ستون مهرهها صاف شده بود؛ به گونهای که دمبالهای با بافت نرم در انتهای بدن پدید آمده بود که - همانند نهنگهای امروزین - تنها عامل پیشبرنده به جلو بهشمار میرفت. سنگوارههای بسیاری از آنان در کرانههای اقیانوس تتیس پیشین یافت شدهاند. این آزمایشها در مورد دلفینهای پوزهبطری، که مغزی به شدت حجیم نسبت به بدنشان دارند، تفسیرهای گوناگونی دربرداشتهاند و اگرچه این جانوران میتوانستند به دستورهای داده شده توسط انسانها و منتقل شده به آنان از راه زبان واسطه پاسخ مناسب دهند، دانشمندان دربارهٔ توانایی واقعی ارتباط با این جانوران در تردید هستند. بعضی دانشمندان بر این باورند که از آنجا که نمیتوان معیارهای هوش پذیرفتهشده توسط انسانها را به جانوران گوناگون در محیطهای گوناگون گسترش داد، نمیتوان نتیجه گرفت که دلفینها هوش بسیار بالا یا پایینی دارند. با آنکه وزن و حجم مغز دلفین بیشتر از مغز انسان است، تعداد نورونهای آن کمتر از مغز آدمی است. این مغز فاقد بخش پیشانی است و شکلی دایرهگون دارد.

قبل از سال ۲۰۰۱ این ورزش طور انفرادی وجود داشت. از این رو، در طی میلیونها سال تغییرات بنیادینی در گوش آنها و نحوه شنواییشان پدید آمدهاست. ۱۱ دندان در فک بالایی این نهنگهای بیدندان کهن یکی بیشتر از ۱۰ دندان خسروسوسماران است. دوره سنگوارهای این جانوران از میوسن پیشین تا امروزه است. نشان دادهاند آببازسانان آغازین اغلب دارای ضریبهای به نسبت کوچک (۰٫۲۵ تا ۰٫۴۹) بودهاند. بالهٔ فوقانی نیز - در میان نژادهایی که دارای آن هستند - باعث تعادل در هنگام شنا میشود. همانطوریکه بازیهای المپیک باعث گردیدهاست تا هزاران ورزشکار جهان تلاش ورزند تا دراین مسابقات شرکت نموده شهرت و ثروت کسب نمایند. ۱۹۶۸شرکت افغانستان در المپیک تابستانی مکزیکو سیتی شرکت نمود. ۱ این دوچرخهسواران وارد بازیها شدند اما در هیچ رویداد تیمیای شرکت نکردند. اجداد دلفینهای امروزین نزدیک به ۵۴-۵۳ میلیون سال پیش در دوره ائوسن وارد دریا شدند. در سال ۱۳۱۳ خورشیدی بر بنیاد هدایت محمد ظاهر شاه اسبق افغانستان انجمن ورزش در چارچوب اردو (وزارت حرب) ایجاد شد. ۲۰۱۰ (ژوئن) - محمد عارف سخی - برنده رقابت مستر افغانستان گردیده و کشته شد.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از قیمت حلقه بادی شنا ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن