این بیماری همه گیر است که همه چیز را تغییر داد چیز تغییر

حتی به عنوان تعدادی از موارد مستند کاهش, شهر نیویورک باقی مانده است و بسیاری از coronavirus بحران در ایالات مت

توسط MASTERNEWSS در 24 اردیبهشت 1399
آخرین مطالب